Disse betingelser gjelder bare dersom ikke annet er avtalt skriftlig, og erstatter alle tidligere publiserte salgsbetingelser. www.lydtjenester.no

 

1. Faktura for oppdrag faktureres snarlig etter oppdrag. Betaling skal finne sted etter 14. dager.

2. Avlysning av hele eller deler av arrangementet, må skje senest 14 dager før start. Tilgodehavende for allerede utført arbeid, skal ved avlysning faktureres.

3. Kunde forplikter seg til å innrette seg etter forhold som tar vare på utstyret på best mulig måte. Under arrangementet er kunde ansvarlig for skade som oppstår på benyttet utstyr, uansett skadetype og årsak. Det bygges opp en plattform/teknisk bord til teknikere (overbygg ute). Det vil være organisert nødvendig vakthold i den perioder lydanlegget er oppmontert. 

4. Leveransen anses som utført selv om det oppstår forsinkelser som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/utsettes/avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. 

5. Det poengteres at en utendørs scene ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Vi kan ikke påta oss noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller. Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt vi søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra vår side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

6. Parkering for biler og hengere som vi benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg/nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør. I de tilfeller det er avtalt at leietager stiller bærehjelp eller Local Crew, og disse uteblir eller er uskikket til å arbeide, blir leietager holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr. 400,- pr time pr manglende bærehjelp.

7. Avvik fra disse betingelser er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig.

 

Knut og Erik Sundbakken